Aqua Soil-Amazonia LIGHT

Đất thiên nhiên sẽ làm cho ta thấy thủy cảnh có màu tự nhiên . Cùng màu đất tự nhiên , Aqua Soil Amazonia  cũng  có đủ thành phần thúc đẩy sự phát triển của cây thủy sinh

Article Code

Item

Volume

-

104-056

Amazonia LIGHT Normal type

3L

-

104-057

Amazonia LIGHT Powder type

3L

-

104-054

Amazonia LIGHT Normal type

9L

-

104-055

Amazonia LIGHT Powder type

9L