Bamboo Charcoal

Đây là một phương tiện truyền thống hấp thụ, lọc làm bằng than tre tinh chế , vững chắc hơn và xốp hơn so với than nói chung. Ngay cả sau khi hấp thụ của nó kết thúc, than tre vẫn hoàn toàn hoạt động như một phương tiện truyền thống lọc sinh học trong một thời gian dài

Article Code Item Volume
105-011 Bamboo Charcoal 1L
  Setting Example of Filtration Medium