Bio Rio

Bio Rio là lọc sinh học cơ bản. Lọc sinh học hoạt động nhanh chóng sau khi thiết lập ban đầu, do các vi khuẩn sống trong Rio Bio. Nó chủ yếu được làm bằng đá bọt với một bề mặt xốp, đó là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn có lợi cho cư trú . Nó cũng hỗ trợ cho lọc hoạt động ổn định lâu dài.

Article Code Item Volume
105-001 Bio Rio 1L
105-002 Bio Rio 2L
  Setting Example of Filtration Medium