Clear Dash

Clear Dash là một hợp chất kết tủa, giúp loại bỏ hiện tượng đục nước của hồ. Chỉ sử dụng Clear Dash cho hồ có bộ lọc bên ngoài.

(*Chỉ sử dụng cho nước ngọt )

Article Code Item / Volume
103-032 Clear Dash 250ml
103-0321 Clear Dash 5,000ml