Green Brighty STEP 1

Green Brighty Step 1 chứa nguyên tố vi lượng, tạo sự cân bằng và thúc đẩy sự phát triển lá mới ở giai đoạn ban đầu.  Sử dụng Step 1 cho giai đoạn ban đầu đến tháng thứ 3 sau khi set up.
Sử dụng mỗi ngày, 1ml/20lít nước

Article Code Item Volume
103-0012 STEP1 250ml
103-012 STEP1 500ml
103-0011 STEP1 5,000ml