Green Brighty STEP 2

Green Brighty Step 2 chứa nhiều vi lượng chất sắt, rất quan trọng cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Sử dụng Step 2 cho giai đoạn từ tháng 3 đến 1 năm sau khi set up.

Sử dụng mỗi ngày, 1ml/20l nước

Article Code Item Volume
103-0002 STEP2 250ml
103-002 STEP2 500ml
103-0021 STEP2 5,000ml