Power Sand Special

Power sand đặc biệt là chất nền cơ bản với các chất dinh dưỡng bổ sung hữu cơ. Ngoài ra để thúc đẩy sự phát triển của vi sinh, nên sử dụng trộn chung với Bacter 100 và Super Clear.
Được thiết kế với ba kích thước S – M – L cho người dung lựa chọn tùy theo độ sâu của hồ thủy sinh.
* Power Sand đặc biệt có nhiều dưỡng chất vi lượng, được khuyến khích sử dụng cho người chơi có kinh nghiệm kiểm sóat nước, cho một lớp nền phong phú và sử dụng lâu dài.

Article Code Item Volume Depth of water tank
104-011 Power Sand Special S 2L 40cm or below
104-012 Power Sand Special M 6L 40cm to 60cm
104-013 Power Sand Special L 18L over 60cm

Recommended usage of Power Sand and Aqua Soil